W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwrzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Geopharm sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-289) przy ulicy Jarzębinowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000591615, NIP 5242789815.

Dane kontaktowe administratora

 • Telefon: +48 22 452 40 59
 • Adres e-mail: biuro@geopharm.eu
 • Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie bialywegiel.pl
 • Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Geopharm sp. z o.o. sp. k., ul. Płochocińska 111 lokal 104, 03-044 Warszawa

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

 • Adres e-mail: iod@geopharm.eu
 • Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Geopharm sp. z o.o. sp. k., ul. Płochocińska 111 lokal 104, 03-044 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji akcji konkursowych oraz promocyjnych organizowanych przez Geopharm sp. z o.o. sp. k.

Kategoria odbiorców danych

Podmioty:

 • Upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe).
 • Realizujące komunikację z uczestnikami konkursów oraz akcji promocyjnych.
 • Świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.
 • Obsługi telefonicznej lub elektronicznej.
 • Płatnicze, księgowo-finansowe oraz kontrolne.

Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej

Geopharm sp. z o.o. sp. k. nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Do miesiąca od rozwiązania/wygaśnięcia konkursu/akcji promocyjnej.

Przysługujące prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/pan prawo, ze względu na szczególną sytuację, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z konkursem/akcją promocyjną lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i zrealizowania postanowień konkursu/akcji promocyjnej.